ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A MBELITTAXI

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A MB Elit taxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság („szolgáltató” vagy „MB Elit taxi”) mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezései alapján kezeli (I.) a szolgáltatásait igénybevevő ügyfelek, illetve (II.) az esetleges promócióiban részt vevők (együttesen: „érintettek”) személyes adatait, amelynek szabályait jelen adatkezelési szabályzat („szabályzat”) határozza meg.1

KÉRJÜK, AMENNYIBEN ADATKEZELÉSI SZABÁLYAINKAT NEM FOGADJA EL,
ADATAIT NE ADJA MEG TÁRSASÁGUNK RÉSZÉRE!

I. Aszemélyszállítási-szolgáltatás során folytatott adatkezelés

1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása; az adatkezelésre a szolgáltatót a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése és a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Literature reviews are an essential aspect of scholarly communications. The objective of this book is to aid you, the writer, in efficiently evaluating and deciding about the best use of the resources that you have at your disposal when it comes to creating and publishing literature reviews. We are aware that lots of publications for the area comprise literature reviews which they publish to journals, and we all know resume writers that lots of those books might not always have the readership patterns as our journal. If that is true, what would be the things that you need to think about when you’re actually writing the inspection, or whenever you deciding whether your requirements are met by the source?

feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (5) bekezdése is kötelezi, amely szerint a szolgáltató a megrendelést, illetve a telefonhívásokat – ideértve a megrendelést, annak elfogadását és a feladatot teljesítő személytaxi vezetője részére történt továbbítását is – elektronikus formában rögzíteni, és a rögzítésétől számított legalább 3 hónapig megőrizni köteles.

Az adatkezeléshez a hozzájárulást az érintett a taxirendelés tényével és adatainak közlésével, ráutaló magatartással adja meg. Az érintettek tájékoztatása az adatkezelésről a jelen szabályzat közzétételével történik, az Infotv. 20. § (4) bek. alapján, tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogviszonyok természetére tekintettel az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen, de legalábbis aránytalan ráfordítással járna.

2. A kezelt adatok köre

A taxirendelés (a személytaxi-szolgáltatás MB Elit taxin keresztül, telefonon, faxon, e-mailben vagy más online módon történő előzetes megrendelés) során kezelt adatok:

2.1 a taxirendelés során megadott személyes adatok:

a) név,

b) telefonszám (telefonos, faxos vagy más online módon érkezett megrendelés esetén),

c) e-mail cím (e-mailben vagy más online módon érkezett megrendelés esetén),

2.2 telefonos megrendelés esetén a telefonáló hangja,

2.3 a taxirendelés során megadott rendelési cím, illetve mobil applikációval történő taxirendelés esetén a felhasználó földrajzi helyzete, valamint

2.4 a taxirendelés időpontja és módja, továbbá a taxirendelés során önkéntesen megadott adatok.

2.5 A taxirendelés vagy a szolgáltatás teljesítése során rögzítésre kerülnek, kerülhetnek a rendeléshez kötődő további adatok is (megrendelések száma, ideje, az utazás hossza, úti célja és az útvonal; továbbá az utas szerződésszegése esetén ennek ténye), valamint a rendelést leadó telefonkészülék IMEI kódja (ez utóbbi kizárólag a mobilapplikáció alkalmazása esetén).

2.6 A MB Elit taxi feltölthető pre-paid kártyájához kapcsolódó webes felületen való regisztráció során:

a) név,

b) telefonszám,

c) e-mail cím,

d) kártyaszám.

2.7 Azon partnereink esetében, akik a MB Elit taxival írásbeli szerződést kötöttek a taxiszolgáltatás rendszeres igénybevételére, a szerződésben megadott adatok is kezelésre kerülnek.

2.8 A MB Elit taxival szerződésben álló taxis személyszállítóknál közvetlenül, a taxiállomáson várakozó személytaxiba utazási céllal történő beszállással, a szabad jelzéssel közlekedő személytaxi megállításával vagy a szabad jelzéssel várakozó személytaxiba beszállással történő szolgáltatás esetén adatkezelés kizárólag abban az esetben történik, ha az utas a 2.6 pont szerinti kártyát használ, avagy a 2.7 pont szerinti szerződésre hivatkozik (pl. a MB Elit taxi által a rendelkezésére bocsátott taxikártyával fizet).

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a MB Elit taxi által vállalt szerződéses kötelezettség (a személytaxi-szolgáltatás iránti megrendelői igény személytaxi-szolgáltatóhoz való közvetítése, illetve esetlegesen maga a személytaxi-szolgáltatás) teljesítése, ennek keretében

3.1 a 2.1 pont és 2.6 pont szerint megadott adatok kezelésének célja különösen a szolgáltatást igénybe vevő azonosítása, jogosultságainak ellenőrzése, kezelése,

3.2 a 2.2-2.4 pont szerinti adatok kezelésének célja az 1. pontban írt jogszabályi kötelezettség teljesítése,

3.3 a 2.1 és a 2.3-2.4 pont szerinti adatok kezelésének célja a rendelés közvetítése a személytaxi-szolgáltatást teljesítő személytaxi-szolgáltató részére,

3.4 a 2.1-2.6 pont szerinti adatok kezelésének célja továbbá a személytaxi-szolgáltatás teljesítésének ellenőrzése és az utas fogyasztói jogainak érvényesítése (pl. reklamáció kezelése),

3.5 a rendelés során rögzített 2.3-2.5 pontok szerinti adatok felhasználásának célja az adatok elemzése az ügyfelek részére magasabb minőségű szolgáltatás nyújtása érdekében, illetve marketing- és statisztikai célok érdekében, továbbá

3.6 a 2.1 pont szerint megadott adatok kezelésének a célja továbbá az érintett ügyfelek részére nyújtandó magasabb szintű szolgáltatás biztosítása.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama:

4.1 a 2.1 pont szerinti adatoknál egy év, azzal, hogy ismételt taxirendelés (ismételt hozzájárulás) esetén az időtartam újrakezdődik, feltéve, hogy az ügyfél az adat törlését nem kéri,

4.3 a 2.2-2.5 pont szerinti adatok esetén 3 hónap,

4.4 a 2.6 pont szerinti adatok esetén a pre-paid kártya forgalomból való kivonását követő 3 hónap.

A fent meghatározott időtartam leteltével a szolgáltató az adatok kapcsolatát az érintettekkel helyreállíthatatlanul megszünteti.

5. Adattovábbítás

A MB Elit taxi a 2.1 a), 2.3 és 2.4 pontban meghatározott adatokat továbbítja annak a személytaxi-szolgáltatónak, aki a szolgáltatás teljesítésére a felek közötti szerződés alapján köteles.

Egyebekben harmadik személyek csak a jogszabály által meghatározott esetekben, illetőleg a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan felmerült vita vagy ügyfélpanasz esetén a tényállás tisztázása érdekében, a MB Elit taxi által működtetett eljárásrend szerint juthatnak hozzá azon személyes adatokhoz, amelyet a jogszabály előír, avagy amelyek a vita/panasz elbírálásához feltétlenül szükségesek.

II. Promóció során megadott adatok kezelése

6. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Az adatkezeléshez a hozzájárulást az érintett adatainak közlésével, ráutaló magatartással adja meg, kivéve ha a szabályzat másként rendelkezik.

7. A kezelt adatok köre

A promóciók során kezelt adatok:

7.1 a promóció feltételeként megadott személyes adatok:

a) név,

b) lakcím,

c) elérhetőség (telefonszám és/vagy e-mail cím).

A szolgáltató jelzi, hogy a promóció során kezelt adatok adatbázisa és a taxirendeléssel kapcsolatosan kezelt adatok adatbázisa a szolgáltató által összekapcsolható.

8. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a MB Elit taxi által meghirdetett promóció működtetése (a promóciós célokat és szabályokat a promóció esetenként közzétett leírása tartalmazza), valamint az adatok elemzése az egyes felhasználók, valamint valamennyi felhasználó számára magasabb minőségű szolgáltatás nyújtása, illetve marketing- és statisztikai célok érdekében.

9. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a promóció befejezésétől számított 3 hónap.

10. Adattovábbítás

A promóció során kezelt adatok esetlegesen, amennyiben az a promóció leírásában kifejezetten szerepel, a promócióban szerepet játszó más személy, illetve a promóciót szervező ügynökség részére, avagy a MB Elit taxi részére marketing szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet részére továbbításra kerülhetnek. Egyéb adattovábbítás esetén a MB Elit taxi a honlapján (www.mbelittaxi.hu) tájékoztatja az érintetteket.

III. Közös szabályok

11. Adatbiztonság

A szolgáltató – az általa alkalmazott informatikai rendszer és eljárási rend útján – biztosítja, hogy az adatkezelés az Infotv. 7. §-ának megfeleljen. Ennek keretében különösen gondoskodik arról, hogy a taxirendelés során az adatok csak a szolgáltatást valóban teljesítő személytaxi-szolgáltatóhoz jussanak el; a szolgáltatás igénybevevője azonban tudomásul veszi, hogy vis maior esetekben, a szolgáltatás (mint közérdekű szolgáltatás) folyamatos biztosítása érdekében a szolgáltató az adattovábbítást – átmenetileg, legfeljebb a vis maior eset megszűnéséig – olyan csatornán (saját rádiófrekvencián) végzi, amelyhez a frekvenciát használó harmadik személyek (így különösen a szolgáltatóval szerződésben álló más személytaxi-szolgáltatók) is hozzáférnek. Tekintettel arra, hogy ezen harmadik személyek nem rendelkeznek adatkezelési jogalappal, az általuk végzett jogellenes adatkezelésért a MB Elit taxi felelősséget nem vállal.

Az érintett azonosítására nem alkalmas adatokat a szolgáltató korlátozás és határidő nélkül kezelheti, és harmadik személyek részére továbbíthatja.

12. Adattovábbítás

A szolgáltató bármely adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

13. Adatfeldolgozó igénybevétele

A MB Elit taxi az adatfeldolgozáshoz igénybe veheti a NERD DEVELOPMENTS Kft. (1116 Budapest, Hunyadi J. u. 162., Cg. 01-09-989695) szolgáltatásait. A szolgáltató ezen túlmenően is, az irányadó jogszabályoknak megfelelően egyes technikai műveletek céljára további adatfeldolgozót vehet igénybe, amely adatfeldolgozás esetén a MB Elit taxi az érintetteket a honlapján tájékoztatja.

Az adatfeldolgozó csak a szolgáltató döntéseinek végrehajtására jogosult a szolgáltató utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele a szolgáltató felelősségét nem érinti.

14. Az adatokhoz hozzáférő személyek

A kezelt adatokhoz a szolgáltató megfelelő munkakört betöltő alkalmazottai, vezetői, esetenként egyéb szerződéses megbízottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

15. Az adatkezeléssel érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogai

15.1 Az érintett kérelmezheti a szolgáltatónál

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

15.2 Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben a szolgáltató munkatársai meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak a kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A szolgáltató köteles az érintett kérésére, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a szolgáltatóhoz még nem nyújtott be, egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

15.3 Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a szolgáltató helyesbíti. A 2.1., 2.3., 2.4, 2.6 és 7.1 pont szerinti adatokat az érintettek maguk adják meg, azokat a MB Elit taxi ellenőrizni nem köteles, így helyes adatrögzítés esetén a tévesen vagy hamisan megadott adatokból eredő károkért való felelősséget a MB Elit taxi kizárja.

15.4 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

15.5 A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.

15.6 Amennyiben az érintett úgy véli, hogy a szolgáltató megsértette a személyes adatai védelméhez való jogát, igényét az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, honlap: http://naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) segítségét.

16. Az adatkezelő adatai és elérhetőségei

MB Elit taxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1087 Budapest, Kerepesi út 15.

Cg. 01-10-042322

tel.: (1) 222-2-222

fax: (1) 422-2103

www.mbelittaxi.hu

17. Az adatkezelési szabályzat hatálya, módosításának lehetősége

17.1 A jelen adatkezelési szabályzat 2015. augusztus 7. napján lép hatályba.

17.2 A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a www.mbelittaxi.hu honlapon való közzététellel, amely az érintettek előzetes értesítésének minősül, egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatás – módosítás hatálybalépését követő első – használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.